چهار سری از محصولات

time

قطعات زمان

از جمله ساعت رومیزی، ساعت دیواری، ساعت دوش، ساعت طرح ریزی، ساعت رادیویی، ساعت مسافرتی، ساعت آنالوگ و غیره؛

Time Pieces
weather

ایستگاه هواشناسی

از جمله ایستگاه هواشناسی پایه، ایستگاه هواشناسی رنگی، ایستگاه هواشناسی چند کانالی، ران سنج و غیره.

Weather Station
weather

دما سنج

از جمله ترمو رطوبت سنج پایه، ایستگاه حرارتی بی سیم، رطوبت سنج حرارتی ورودی و خروجی و غیره.

Thermo-hygrometer:
weather

دماسنج غذا

از جمله دماسنج مواد غذایی تاشو و دماسنج مواد غذایی تاشو.

Food thermometer